column value
COUNTYID 66
NAME_1984
NAME_1984_ALIAS
NAME_2010 臺中市
NAME_2010_ALIAS 台中市
NAME_2014 臺中市
NAME_2014_ALIAS 台中市
ISO3166 TXG
SEGIS_COUNTY_ID 66000
AREA_ID B