column value
COUNTYID 67
NAME_1984
NAME_1984_ALIAS
NAME_2010 臺南市
NAME_2010_ALIAS 台南市
NAME_2014 臺南市
NAME_2014_ALIAS 台南市
ISO3166 TNN
SEGIS_COUNTY_ID 67000
AREA_ID D